WYBIERZ JĘZYK:
PL EN
DYSTRYBUCJALOGISTYKA USŁUGI DLAE-COMMERCE USŁUGIMARKETINGOWE DRUKARNIACYFROWA HOSTINGHOMER E-PUBLIKACJE
STRONA STARTOWA

Zasady korzystania z serwisu

Wstęp:

Właścicielem strony jest  OSDW AZYMUT Sp. z o. o.,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Spółka, zwana dalej Azymutem, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000030385, NIP 525-21-05-994.

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zasad jej użytkowania. Azymut jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niżej określonych. Korzystanie ze strony po wprowadzeniu tych zmian równocześnie oznaczać będzie ich akceptację.

Odpowiedzialność:

Strona internetowa jest bezpłatna i skierowana do wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów firmy. Azymut dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego zagwarantować.

Prawa autorskie:

Azymut oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, w tym do poszczególnych danych na niej publikowanych.

Polityka prywatności:

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga od jej użytkowników wprowadzania danych umożliwiających ich identyfikację, z wyłączeniem zakładki logowania się do Magazynu Wirtualnego. Pliki cookie wykorzystywane są jedynie w kwestiach technicznych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW OSDW AZYMUT SP. Z O.O.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OSDW AZYMUT?

 

Administratorem danych osobowych klientów, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym klientów („Administrator”), jest OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030385, NIP: 525-21-05-994, kapitał zakładowy/wniesiony: 24.634.382,00 złotych.

II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

- pod adresem e-mail: iod@azymut.pl

- korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@azymut.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

III. JAKIE DANE ZBIERAMY I W JAKIM CELU

a) Dane osobowe osób, którym Administrator składa ofertę

Jeżeli składamy Państwu ofertę, Państwa dane są przetwarzane w celu:

· złożenia oferty, o którą zwrócili się Państwo do nas bezpośrednio lub pośrednio, np. publikując zapytanie ofertowe - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność  przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

· w celach archiwalnych, statystycznych i analitycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert, a także do celów statystycznych oraz analitycznych.

b) Dane osobowe osób, które zawarły umowę z Administratorem

Jeżeli zawarli Państwo umowę z Administratorem (np. dot. świadczenia przez nas usług marketingowych lub logistycznych), przetwarzamy Państwa dane w celu:

- wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

- analizy i statystyki, w tym prowadzenia badań satysfakcji klienta - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ciągłym doskonaleniu oferowanych przez nas usług;

c) Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako tzw. osoby kontaktowe w umowach, których stroną jest Administrator

Jeżeli zostali Państwo wskazani przez naszych kontrahentów jako tzw. osoby kontaktowe lub osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy, przetwarzamy Państwa         dane  w celu wykonanie umowy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na właściwej realizacji przedmiotu umowy.

Państwa dane, których zakres obejmuje najczęściej imię i nazwisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, otrzymujemy od naszych kontrahentów, tj.   podmiotów, z którymi zawieramy umowę.

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotu tej umowy.

d) Dane osobowe innych osób

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, możemy przetwarzać dane osobowe innych osób, na przykład osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem e-mail lub osób, które są naszymi potencjalnymi podwykonawcami.

W takim wypadku przetwarzamy wyłącznie dane, które nam sami Państwo podali lub które my pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością.

Dane te przetwarzamy do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego m.in. na odpowiadaniu na zapytania lub poszukiwaniu podwykonawców.

IV. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a a) przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń;

b) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lub

c) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład dane zawarte w dokumentach stanowiących dowód podatkowy mogą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały wystawione, w związku z obowiązkiem archiwizacji tego typu dokumentów.

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

- dostępu do danych, w tym uzzyskania kopii;

- usunięcia danych;

- przenoszenia danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem  zgody);

- sprostowania danych;

- ograniczenia danych;

- wniesienia sprzeciwu

- wnisienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom dokonującym badań satysfakcji klientów etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

VIII. PROFILOWANIE

Dane osobowe osób korzystających z naszego serwisu mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

a) optymalizacja serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników:

b) rekomendowanie treści serwisu zgodnych z profilem aktywności;

c) emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji , które mogłyby wpłynąć na Państwa prawa.

IX. POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

- dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);

- tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak np. Facebook.

W związku z korzystaniem z serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła serwis, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika, np. blokujące skrypty.

XI. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasze profile w serwisach społecznościowych, np. Instagram lub Facebook, są publiczne. Osoba odwiedzająca nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik).

Dane pochodzące z profili w serwisach społecznościowych przetwarzamy w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W tym zakresie administratorem danych osobowych jest OSDW Azymut Sp. z o.o.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników przez administratora serwisu Instagram.

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 września 2019 roku.

 

 

 

POLITYKA COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych OSDW Azymut Spółka z o.o. (dalej: „Azymut") stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

2. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c)  pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e)  "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika np. komputerze. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies, użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, będzie to oznaczać, że cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

5. W przypadku wyłączenia stosowania cookies przez użytkownika mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego. W przypadku wyłączenia opcji przyjmowania cookies nie nastąpi natomiast brak możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Azymutu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prowadzonej przez nas polityki cookies prosimy o kontakt pocztowy:

OSDW Azymut Sp. z o. o.

Ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

lub poprzez adres elektroniczny: helpdesk@azymut.pl.

Jak wyłączyć cookies?

Microsoft Internet Explorer


W aktualnej wersji przeglądarki Internet Explorer pliki cookies wyłączamy, wykonując następujące kroki:

 • wchodzimy do menu "Narzędzia";
 • uruchamiamy "Opcje Internetowe";
 • przechodzimy do zakładki "Prywatność";
 • naciskamy przycisk "Zaawansowane";
 • w okienku zaznaczamy "Zablokuj" dla opcji "Pliki cookie tej samej firmy" oraz dla opcji "Pliki cookie innych firm".

Aby wykasować wszystkie zapisane wcześniej pliki cookie, należy:

 • uruchomić "Opcje Internetowe";
 • przejść do zakładki "Ogólne";
 • kliknąć przycisk "Usuń" w pozycji "Historia Przeglądania";
 • w okienku "Usuwanie historii przeglądania" zaznaczyć opcję "Pliki cookie" i kliknąć przycisk "Usuń".

 

Google Chrome


Aby wyłączyć pliki cookies w Google Chrome:

 • wchodzimy do menu i klikamy przycisk "Ustawienia";
 • następnie klikamy przycisk "Ustawienia zaawansowane";
 • w pozycji "Prywatność" klikamy przycisk "Ustawienia treści";
 • w nowym okienku zaznaczamy opcję "Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn".

Aby wykasować wszystkie zapisane wcześniej pliki cookie, należy:

 • w okienku blokowania plików cookies należy nacisnąć przycisk "Usuń wszystkie".

Opera


Aby wyłączyć pliki cookies w Operze:

 • wchodzimy do menu, klikając przycisk "Opera";
 • wybieramy z menu opcję "Ustawienia";
 • następnie klikamy przycisk "Preferencje";
 • w nowo otwartym oknie wybieramy zakładkę "Zaawansowane";
 • zaznaczamy opcję "Ciasteczka" z menu po lewej stronie;
 • wybieramy opcję "Nigdy nie akceptuj ciasteczek".

Aby wykasować wszystkie zapisane wcześniej pliki cookie, należy:

 • w zakładce ciasteczka kliknąć przycisk "Zarządaj ciasteczkami";
 • w nowo otwartym okienku kliknąć przycisk "Usuń" dla wybranej witryny.

Firefox


Aby wyłączyć pliki cookies w Firefox:

 • wchodzimy do menu, naciskając przycisk "Firefox";
 • wybieramy z menu pozycje "Opcje" oraz klikamy przycisk "Opcje";
 • w nowo otwartym okienku wybieramy zakładkę "Prywatność";
 • w pozycji "Program Firefox" wybieramy opcję "będzie używał ustawień użytkownika";
 • odznaczamy opcję "Akceptuj ciasteczka";
 • klikamy "OK".

Aby wykasować wszystkie zapisane wcześniej pliki cookie, należy:

 • wchodzimy do menu, naciskając przycisk "Firefox";
 • wybieramy opcję "Historia", a następnie klikamy przycisk "Wyczyść historię przeglądania...";
 • zaznaczamy opcję "Ciasteczka" i klikamy przycisk "Wyczyść teraz".