POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW OSDW AZYMUT SP. Z O.O.

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OSDW AZYMUT?

Administratorem danych osobowych klientów, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym klientów („Administrator”), jest OSDW Azymut sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030385, NIP: 525-21-05-994, kapitał zakładowy/wniesiony: 24.634.382,00 złotych.

II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • pod adresem e-mail: iod@azymut.pl
 • korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@azymut.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

III. JAKIE DANE ZBIERAMY I W JAKIM CELU?

a) Dane osobowe osób, którym Administrator składa ofertę

Jeżeli składamy Państwu ofertę, Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • złożenia oferty, o którą zwrócili się Państwo do nas bezpośrednio lub pośrednio, np. publikując zapytanie ofertowe – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach archiwalnych, statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na archiwizacji składanych ofert, a także do celów statystycznych oraz analitycznych.

b) Dane osobowe osób, które zawarły umowę z Administratorem

Jeżeli zawarli Państwo umowę z Administratorem (np. dot. świadczenia przez nas usług marketingowych lub logistycznych), przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • analizy i statystyki, w tym prowadzenia badań satysfakcji klienta – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ciągłym doskonaleniu oferowanych przez nas usług;

c) Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako tzw. osoby kontaktowe w umowach, których stroną jest Administrator

Jeżeli zostali Państwo wskazani przez naszych kontrahentów jako tzw. osoby kontaktowe lub osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy, przetwarzamy Państwa dane w celu wykonanie umowy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na właściwej realizacji przedmiotu umowy.

Państwa dane, których zakres obejmuje najczęściej imię i nazwisko, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, otrzymujemy od naszych kontrahentów, tj. podmiotów, z którymi zawieramy umowę.

Dane będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotu tej umowy.

d) Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail lub numer telefonu, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną zgodą,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

e) Rejestracja i udział w wydarzeniu

W wypadku osób będących uczestnikami wydarzeń on-line, na które można zapisać się w naszych serwisach, informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia wydarzenia (w tym potwierdzenia uczestnictwa, kontaktu w sprawach technicznych, rozpatrzenia reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu identyfikacji osób uprawnionych do uczestniczenia w wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

f) Dane użytkowników profili w social mediach

Nasz profil w serwisach Facebook i LinkedIn jest publiczny. Użytkownik, który odwiedza nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage. Przetwarzamy dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook.

g) Założenie konta w Serwisie

W przypadku założenia konta w serwisie Magazyn Wirtualny, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do obsługi konta i składanych zamówień tj. adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, danych płatnika i danych do wysyłki.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Magazynie Wirtualnym. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

h) Dane osobowe innych osób

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, możemy przetwarzać dane osobowe innych osób, na przykład osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem e-mail lub osób, które są naszymi potencjalnymi podwykonawcami.

W takim wypadku przetwarzamy wyłącznie dane, które nam sami Państwo podali lub które my pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością.

Dane te przetwarzamy do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego m.in. na odpowiadaniu na zapytania lub poszukiwaniu podwykonawców.

IV. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń;
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, lub
 • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład dane zawarte w dokumentach stanowiących dowód podatkowy mogą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostały wystawione, w związku z obowiązkiem archiwizacji tego typu dokumentów.

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

 

sprostowania danych;

 

usunięcia danych;

 

ograniczenia przetwarzania

 

przenoszenia danych;

 

wniesienia sprzeciwu;

 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);

 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom dokonującym badań satysfakcji klientów etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

VIII. PROFILOWANIE

Dane osobowe osób korzystających z naszego serwisu mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

 • optymalizacja serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników:
 • rekomendowanie treści serwisu zgodnych z profilem aktywności;
 • emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji , które mogłyby wpłynąć na Państwa prawa.

IX. POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W serwisach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak np. Facebook.

W związku z korzystaniem z serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła serwis, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Pinterest – https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika, np. blokujące skrypty.

XI. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

Google Analytics

W Serwisie używamy narzędzia Google Analytics, udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu.

Facebook Piksel

Wykorzystujemy narzędzie Facebook Piksel do mierzenia skuteczności reklamowania naszych serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam. Dane z Piksela wykorzystujemy m.in. do: (i) emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, (ii) tworzenie grup odbiorców reklam, (iii) analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, (iv) używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

XII.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 lutego 2022 roku.